Cultura Accesible e Inclusiva

A través deste programa preténdese lograr a igualdade de oportunidades no acceso á cultura na cidade da Coruña, e a eliminación dos obstáculos para a plena participación de toda a cidadanía nela, en especial dos que, por algunha razón física ou cognitiva, vense privados do pleno goce dos seus dereitos.

O obxectivo é promover e facilitar a participación das persoas con diversidade funcional, especialmente cando concorren factores de risco de exclusión social.

A cultura accesible non se expón desde o punto de vista terapéutico ou ocupacional: é algo moito máis sinxelo e á vez máis complexo. Implica permitir o goce das manifestacións artísticas ou culturais a todas as persoas.

Trátase dun programa transversal, para cuxo desenvolvemento mantense a colaboración con múltiples axentes e institucións da vida social da cidade iniciada en 2015. A Fundación Emalcsa actúa como plataforma de xestión do programa por tratarse dun proxecto que necesita dunha forte capacidade de coordinación e concertación de vontades, axilidade na resposta ás demandas máis urxentes e flexibilidade na adaptación das accións á avaliación permanente de resultados.

fundacion-emalcsa-sociedad-filatelica
fundacion-emalcsa-sen-animo-de-nome