Convocatoria externa para a contratación temporal dun/ha traballador/a social 2016